Categories
ดูดวง

เตรียม 6 ขั้นตอนก่อนดูดวง

วันมหาสงกรานต์
เมื่อถึงเดือนห้า(๕) ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุก ๆ ปี เราเรียกวันนี้ว่า "วันสงกรานต์" ประเพณีไทยเดิมถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ ธรรมเนียมไทยเราก็จะมีการเล่นรื่นเริงมีการรดน้ำ ดำหัว โดยเฉพาะชายหนุ่มสาว ๆ สาว ๆ จะสนุกกันสุดกำลัง เล่นสาดน้ำกันโดยไม่ถือเนื้อถือตัวเลย ในชนบทหลายแห่ง มีการเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ กัน

อนึ่ง วันนี้บางแห่งจะเริ่มจากวันที่ 13 เมษายน และมีการเล่นสนุกสนานไปราว ๆ 1 สัปดาห์ หรือกว่านั้น แต่ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ระยะนี้จะมีการนำน้ำหอม เสื้อผ้าอาภรณ์ไปรดน้ำผู้ใหญ่พี่น้องพี่น้อง ที่เคารพนับถือ และทางศาสนาก็จัดให้มีการบายศรีพระสงฆ์สมภารเจ้าวัด รดน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ เท่าที่มีตามวัดต่าง ๆ ใกล้เคียง

กำเนิดวันสงกรานต์ มีเรื่องเล่าสืบ ๆ กันมา น่าจดนำไว้ดังจะขอคัดข้อความจารึกวัดเชตุพนฯ มากล่าวไประดับความรู้ของสาธุชนทั้งหลายดังต่อไปนี้

"…..เมื่อต้นงามกัลป์ มีเศรษฐีคนหนึ่ง มั่งมีทรัพย์มาก แต่ไม่มีบุตรบ้านอยู่ใกล้กับนักเลงสุรา นักเลงสุรานั้นมีบุตร 2 คน ผิวเนื้อดุจทอง วันหนึ่งนักเลงสุราเข้าไปในบ้านของเศรษฐี แล้วด่าเศรษฐีด้วยถ้อยคำหยาบคายต่าง ๆ เศรษฐีได้ฟังจึงถามว่า ท่านมีสมบัติอย่างมากแต่หามีบุตรไม่ เมื่อท่านตายไปแล้วสมบัติจะอันตรธานไปหมดหาประโยชน์อันใดไม่ได้ เพราะขาดผู้สืบสกุลผู้ปกครอง ข้าพเจ้ามีบุตรอยู่ถึง 2 คน และรูปร่างงดงามเสียด้วย ข้าพเจ้าจึงดีมากยิ่งกว่าท่านเศรษฐีครั้นได้ฟังดังนั้นก็เห็นจริงด้วย จึงมีความละอายต่อนักเลงสุรายิ่งนัก จึงนึกใคร่อยากได้บุตรบาง จึงทำการ บวงสรวงพระอาทิตย์ และพระจันทร์ ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อให้ขอให้มีบุตร อยู่ถึง 3 ปี ก็ไม่ได้มีบุตรสมดังปรารถนา

เมื่อขอบุตรต่อพระอาทิตย์พระจันทร์ไม่ได้ดังปรารถนาแล้ว อยู่มาวันหนึ่งถึงฤดูคิมหันต์จิตรมาส เดือนห้า(๕) โลกสมมุติว่าเป็นวันสงกรานต์ คือ พระอาทิตย์ยกจากราศีมีนประเวสสู่ราศีเมษ คนทั้งหลายพากันเล่นนักขัตฤกษ์ เป็นการรื่นเริงขึ้นปีใหม่ ทั่วชมพูทวีป ขณะนั้นเศรษฐีจึงพาข้าทาสบริวารไปยังต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำอันเป็นที่อยู่แห่งปักษีชาติ ทั้งหลาย เอาข้าวสารซาวน้ำ 7 ครั้ง แล้วหุงบูชารุกขพระถไทรพร้อมด้วยสูปพยัญชนะอันประณีต และประโคมด้วยดุริยางค์ดนตรีต่าง ๆ ตั้งจิตอธิษฐานขอบุตรจากรุกขพระไทร รุกขพระไทยมีความกรุณาเหาะไปขอบุตรต่อพระอินทร์เพื่อให้จะให้แก่เศรษฐี

พระอินทร์จึงได้ธรรมบาลเทวบุตร ลงไปปฏิสนธิในครรภ์ บิดามารดาขนานนามว่า ธรรมบาลกุมาร แล้วจึงปลูกปราสาทขึ้นให้กุมารอยู่ใตต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำนั้น ครั้นกุมาเจริญก้าวหน้าขึ้น ก็รู้ภาษานกแล้วเรียนจบไตรเทพเมื่ออายุได้ 8 ขวบ และได้เป็นอาจารย์บอกมงคลการต่าง ๆ แก่มนุษย์ชาวชมพูทวีป ทั้งปวง ซึ่งขณะนั้นโลกทั้งหลายนับถือท้าวมหาพรหม และกบิลพรหม องค์หนึ่งได้แสดงมงคลการแก่มนุษย์ทั่งปวง

เมื่อกบิลพรหมแจ้งเหตุที่ธรรมบาลกุมาร เป็นผู้มีชื่อ เป็นที่นับถือของมนุษย์ชาวโลกทั้งหลาย จึงลงมาถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร 3 ข้อ ความว่า

1.เวลาเช้า สิริคือราศีอยู่ที่ไหน

2.เวลาเที่ยง สิริคือราศีอยู่ที่ไหน

3.เวลาเย็น สิริคือราศีอยู่ที่ไหน

และสัญญาว่า ถ้าท่านแก้ปัญหา 3 ข้อนี้ได้เราจะตัดศีรษะเราบูชาท่าน ถ้าท่านแก้ไม่ได้ เราจะตัดศีรษะท่านเสีย ธรรมบาลกุมารรับสัญญา แต่ผลัดแก้ปัญหาออกไป 7 วัน กบิลพรหมก็กลับไปยังพรหมโลก

ข้างธรรมบาลกุมารพิจารณาปัญหานั้นล่วงไปได้ 6 วัน แล้วยังไม่เห็นอุบายที่จำเป็นที่จะต้องปัญหาได้ จึงคิดว่าพรุ่งนี้แล้วสิหนอ เราจำเป็นต้องตายด้วยอาญาของท้าวกบิลพรหม เราหาต้องการไม่ จำจะหนีไปซุกซ่อนตนเสียดีมากยิ่งกว่า คิดแล้วลงจากประสาทเที่ยวไปนอนอยู่ใต้ต้นตาล 2 ต้น ซึ่งมีนกอินทรี 2 ตัวเมียทำรังอยู่บนต้นตาลนั้น

ขณะที่ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นตาลนั้น ได้ยินเสียงนางนกอินทรีถามผัวว่าพรุ่งนี้ เราจะไปหาอาหารที่ไหน นกอินทรีผู้ผัวตอบว่าพรุ่งนี้ครบ 7 วัน ที่ท้าวกบิลพรหมถามปัญหาแก่ธรรมบาลกุมาร แต่ธรรมบาลกุมารแก้ไม่ได้ ท้าวกบิลพรหมจะตัดศีรษะเสียตามสัญญาเราทั้ง 2 จะได้กินเนื้อมนุษย์คือธรรมบาลกุมารนั้นเป็นอาหาร นางนกอินทรีจึงถามท่านรู้ปัญหาหรือ ผู้ผัวตอบว่ารู้ แล้วหลังจากนั้นก็เล่าให้นางนกอินทรีฟังตั้งแต่ต้นจนปลายว่า
1.เวลาเช้าราศีอยู่ที่หน้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างหน้า
2.เวลาเที่ยงราศีอยู่ที่อก คนทั้งหลายจึงเอาน้ำและแป้งกระแจะจันทร์ลูบไล้ที่อก
3.เวลาเย็นราศีอยู่ที่เท้า คนทั้งหลายจึงเอาน้ำล้างเท้า

ธรรมบาลกุมารนอนอยู่ใต้ต้นไม้ได้ยินการสนทนาของนกอินทรี ทั้ง 2 ก็จำได้ จึงมีความโสมนัสปีติยินดีเป็นอันมาก แล้วจึงกลับมาสู่ปราสาทของตน

ครั้นถึงวาระเป็นคำรบ 7 ตามสัญญา ท้าวกบิลพรหมก็ลงมาถามปัญหาทั้ง 3 ข้อ ตามที่นัดกันไว้ ธรรมบาลกุมารก็วิสัชนาแก้ปัญหาทั้ง 3 ข้อ ตามที่ได้ฟังมาจากนกอินทรีนั้น ท้าวกบิลพรหมยอมรับว่าถูกต้อง และยอมแพ้แก่ธรรมบาลกุมาร และจำต้องตัดศีรษะของตนบูชาตามที่สัญญาไว้ แต่ก่อนที่จะตัดศีรษะ ได้ตรัสเรียกธิดาทั้ง 7 อันเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์คือ

1.นางทุงษะเทวี
2.นางรากษสเทวี
3.นางโคราคเทวี
4.นางกิริณีเทวี
5.นางมณฑาเทวี
6.นางกิมิทาเทวี
7.นางมโหธรเทวี

อันโลกสมมุติว่าเป็นองค์มหาสงกรานต์ กับทั้งเทพบรรษัทมาพร้อมกันแล้ว จึงบอกเรื่องราวให้ทราบ
และตรัสว่าพระเศียรของเรานี้ ถ้าตั้งไว้บนแผ่นดินก็จะเกิดไฟไหม้ไปทั่วโลกธาตุ ถ้าจะโยนขึ้นไปบนอากาศฝนก็จะแล้ง เจ้าทั้ง 7 จงเอาพานมารองรับเศียรของบิดาไว้เถิด ครั้นแล้วท้าวกบิลพรหมก็ตัดพระเศียรแค่พระศอส่งให้นางทุงษะเทวี ธิดาองค์ใหญ่ในขณะนันโลกก็เกิดโกลาหลอลเวงยิ่งนัก

เมื่อนางทุงษะมหาสงกรานต์ เอาพานรองรับพระเศียรของท้าวกบิลพรหม แล้วหลังจากนั้นก็ให้เทพบรรษัทแห่งประทักษิณ เวียนรอบเขาพระสุเมรุราช 60 นาที แล้วจึงเชิญเช้าประดิษฐาน ไว้ในมณฑป ณ ถ้ำคันธธุลี เขาไกรลาส ทำบูชาด้วยเครื่องทิพย์ต่าง ๆ พระวิศณุกรรม เทพบุตรก็เนรมิตโลงแก้ว อันแล้วไปดวยแก้ว 7 ประการ ชื่อ ภัควดีให้เทพธิดา และนางฟ้าแล้ว เทพยดาทั้งหลายก็นำมาซึ่งเถาฉมุนาตลงล้างน้ำ ในสระอโนดาต 7 ครั้ง แล้วแจกกันสังเวย ทั่ว ทุก ๆ พระองค์

ครั้นได้วาระกำหนดครบ 365 วัน โลกสมมุติว่าปีหนึ่งเป็นวันสงกรานต์ นางเทพธิดาทั้ง 7 ก็ทรงพาหนะต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนเวียนกันมาเชิญพระเศียรของกบิลพรหม ออกแห่พรอมด้วยเทพบรรษัทแสนโกฏิประทักษิณ เวียนรอบเขาพระสุเมรุราชบรรพตทุก ๆ ปี รวมทั้งกลับไปยังเทวโลก…"

วันเถลิงศก
เดิมประเพณีไทยเราถือประเพณีว่า วันสงกรานต์เป็นวันเถลิงศกใหม่ คือ นับเอาวันที่ 13 เมษายนทุกปี เป็นวันขึ้นปีใหม่ เพิ่งจะมาเปลี่ยนเมื่อปี พ.ศ.2484 ต่อ พ.ศ.2485 สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีนี้เอง

เกจิอาจารย์ท่านพยากรณ์ได้ว่า ถ้าวันใดเป็นวันเถลิงศก วันนั้นจะเกิดอะไรดังนี้
ถ้าวันอาทิตย์ เป็นวันเถลิงศก พระมหากษัตริย์จะเรืองอำนาจจะมีชัยแก่ศัตรูทั่วทิศานุทิศ
ถ้าวันจันทร์ เป็นวันเถลิงศก พระเทวีและหมู่นางนักสนมบริวาร ประกอบด้วย ความสุขและ สมบัติทั่งปวง
ถ้าวันอังคาร เป็นวันเถลิงศก อำมาตย์มนตรีจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้จะต่อยุทธด้วยปัจจามิตรทิศใด ๆ จะมีชัยชนะทุกเมื่อ
ถ้าวัน พุธ เป็นวันเถลิงศก ราชบัณฑิตปุโรหิต และโหราจารย์จะสุขสำราญเป็นอันมาก
ถ้าวันพฤหัสบดี เป็นวันเถลิงศก สมณพราหมณาจารย์จะปฏิบัติชอบด้วยธรรมอันประเสริฐ
ถ้าวันศุกร์ เป็นวันเถลิงศก พ่อค้าวานิชทั้งหลายไปค้าขายในประเทศต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทองและความสุขเป็นอันมาก
ถ้าวันเสาร์ เป็นวันเถลิงศก หมู่ทแกล้วทหารทั้งปวงจะประกอบไปด้วยความสุขและวิชาการต่าง ๆ แม้จะทำยุทธด้วยข้าศึกทิศใด ๆ จะมีชัยชนะทุกเมื่อแล
วันมหาสงกรานต์
สิทธิการิยะ ถ้าสงกรานต์ปีใดวันอาทิตย์ เป็นวันมหาสงกรานต์ปีนั้นเรือกสวนไร่นา ไม่ใคร่งาม
ถ้าวันจันทร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้เสนาบดี ท้าวพระยาแลและนางพระยาทั้งหลาย
ถ้าวันอังคารและวันเสาร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลงและโจรผู้ร้าย ไข้เจ็บหนักที่สุด
ถ้าวันพุธ เป็นวันมหาสงกรานต์ ท้าวพระยาจะได้บรรณาการจากต่างเมือง แต่จะแพ้ลูกอ่อนนัก
ถ้าวันพฤหัสบดี เป็นวันมหาสงกรานต์ จะแพ้ท้าวไท พระสงฆ์ราชาคณะ จะเดือดเนื้อร้อนใจนัก
ถ้าวันศุกร์ เป็นวันมหาสงกรานต์ ข้าวน้ำ ลูกหมากรากไม้ทั้งหลาย จะอุดมบริบูรณ์ แต่จะแพ้เด็ก ฝนและพายุชุก จะเจ็บตายกันมากนักแล
วันเนา
วันเนา ได้แก่ วันก่อนจะถึงวันที่ 13 เมษายน ได้แก่วันที่ 12 เมษายน ของทุก ๆ ปี เกจิอาจารย์ท่านวางพยากรณ์ไว้แบบงี้
ถ้าวันอาทิตย์ เป็นวันเนา ข้าวจะตายฝอย จะได้ยินเสียงคนต่างภาษา ท้าวพระยาจะหนักใจ
ถ้าวันจันทร์ เป็นวันเนา เกลือจะแพง นางพระยาจะร้อนใจนัก มักเกิดความไข้ต่าง ๆ
ถ้าวันอังคาร เป็นวันเนา หมากพลูข้าวปลาจะแพง จะแพ้มนตรีอำมาตย์ทั้งปวง
ถ้าวันพุธ เป็นวันเนา ข้าวจะแพง คนทั้งหลายจะทุกข์ร้อน แม้หม้ายจะพลัดที่อยู่
ถ้าวันพฤหัสบดี เป็นวันเนา ลูกไม้จะแพง ราชสกุลทั้งหลายจะร้อนใจนัก
ถ้าวันศุกร์ เป็นวันเนา พริกจะแพง จะเกิดเพลิงกลางเมือง ขุนนางจำเป็นจะต้องโทษ ข้าวจะตายฝอย น้ำจะน้อย กว่าทุกปี ชีพราหมณ์จะร้อนใจ พืชผลชอบแพงแล
ชื่อนางสงกรานต์
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ธิดาท้าวกบิลพรหมมี อยู่ด้วยกัน 7 นาง ถ้าปีใดนางสงกรานต์ ตรงกับอะไรบ้างที่อยู่ใน 7 วัน นางทั้ง 7 ก็ผลัดเปลี่ยนเวรกันมารับเศียรของบิดาตนเพื่อให้มิให้ตกลงสู่แผ่นดิน เพราะจะเกิดฝนแล้งไฟไหม้โลก

นางทั้ง 7 มีชื่อต่าง ๆ กัน และแต่งกายก็แตกต่างกันออกไป ประกอบกับอาวุธที่ถือก็แตกต่างกันด้วยดังนี้

วันอาทิตย์ นางสงกรานต์ชื่อ ทุงษะ ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับ ปัทมราช (แก้วทับทิม) ภักษาหาร อุทุมพร (ผลมะเดื่อ) อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ
วันจันทร์ นางสงกรานต์ชื่อ โคราคะ ทัดดอกปีบ เครื่องประดับ มุกดา ภักษาหาร เตละ (น้ำมัน) อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะพยักฆ์ (เสือ)
วันอังคาร นางสงกรานต์ชื่อ รากษส ดอกบัวหลวง เครื่องประดับ แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต (เลือด) อาวุธขวาตรีศูล (หลาว 3 ง่าม) ซ้ายธนู พาหนะวราหะ (หมู)
วันพุธ นางสงกรานต์ชื่อ มณฑา ทัดดอกจำปา เครื่องประดับ ไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะคัทรภา (ฬา)
วันพฤหัสบดี นางสงกรานต์ชื่อ กิริณี ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับ มรกต ภักษาหาร ถั่วงา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะคช (ช้าง)
วันศุกร์ นางสงกรานต์ชื่อ กิมิทา ทัดดอกจงกลนี เครื่องประดับ บุษราคัม ภักษาหาร กล้วยน้ำ อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ พาหนะมหิงส์ (ควาย)
วันเสาร์ นางสงกรานต์ชื่อ มโหธร ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรี พาหนะมยุรา (นกยูง)

หมายเหตุ เดิมภักษาหารและอาวุธดังกล่าวข้างต้นตามวันต่าง ๆ นั้นเคยจัดไว้ตามวันเสมอมา เพิ่งจะมาเลิกเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง คือ พ.ศ.2476 มานี้เท่านั้นเอง ทั้งพิธีหลวง พิธีราษฎร์ ก็จัดทำกันที่ท้องสนามหลวงและตามชนบท ปัจจุบันกำลังจะมีการฟื้นฟูพิธีนี้นำมาปฏิบัติกันอีก

อิริยาบถนางสงกรานต์ขี่พาหนะ
นางสงกรานต์ จะนั่งบนพาหนะในท่าทางอย่างไรนั้น ท่านให้ถือเอาเวลาที่ดวงอาทิตย์ยกไปสู่ราศีเมษของปีนั้น ๆ เป็นเกณฑ์ อาจจะเป็นกลางวัน เช้า สาย บ่าย เย็น หรือกลาง คืน เวลาใดเวลาหนึ่งก็ได้ ถ้าดวงอาทิตย์ยกไปสู่ราศีเมษเวลา

1. รุ่งถึงเที่ยง นางสงกรานต์ยืนบนพาหนะ
2. เที่ยงถึงวันย่ำค่ำ นางสงกรานต์นั่งบนพาหนะ
3. พลบค่ำถึงเที่ยงคืน นางสงกรานต์ นอนลืมตาบนพาหนะ
4. เที่ยงคืนถึงรุ่งเช้า นางสงกรานต์นอนหลับตาบนพาหนะ

ข้อคิดเห็น อิริยาบถพวกนี้ ท่านจะพบบนปฏิทินแผ่น ๆ ที่บางโรงพิมพ์เขาพิมพ์จำหน่าย ทุกปี

Categories
ดูดวง

ดูดวงรัก 1-7 มี.ค. 2562

ชาวอาทิตย์

คนไม่มีคู่ครอง : รักของคุณมีอย่างมาก คุณถูกใจคนโน้น ถูกใจคนนี้ และยังไม่ลงเอยกับใคร เป็นเรื่องเป็นราว คุยๆ ไปก่อนค่ะสัปดาห์นี้

มีแฟน : ต้องระวังเรื่องรักสามเส้า ถ้าใครที่มีปัญหาอยู่ สัปดาห์นี้จะค้างๆ คาๆ หรือมีเหตุให้คนรักหวาดระแวง ปัญหาแก้ไขได้ง่าย เพียงแค่คุณเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้อง หากเป็นไปไม่ได้แล้ว ควรบอกกันไปตามตรงดีมากกว่าให้ความหวังกับใคร

เพศทางเลือก : คนไม่มีคู่ครองมีคนเผ่านาพูดคุย ชวนไปดูหนังกินข้าว ใครที่มีคู่อยู่แล้ว รักหวานชื่น มีอะไรรายงานกัน ทั้งทาง Inbox และทาง Line ดีมากๆ เลยค่ะ

ชาวจันทร์

คนไม่มีคู่ : ความรักก้าวหน้า อาศัยการพูดคุย ทำสิ่งดีให้กัน และในสัปดาห์นี้อาจพัฒนาความเกี่ยวข้องไปเป็นฉันคนรักกัน เตรียมคำตอบไว้ได้เลยค่ะ

มีแฟน : หากคุณแต่งงานแล้วจะมีเรื่องให้อึดอัดใจ เป็นความคิด เป็นเรื่องการเงิน หรือการดำเนินชีวิต หากคุณเป็นแฟนกัน คุณจะชอบสั่งแฟน และสมุทราะกันบ่อยๆ ลองห่างๆ กันบ้าง จะได้ไม่มีปัญหาค่ะ

เพศทางเลือก : คุณรู้สึกเหนื่อยๆ กับความรัก ดูมีความพยายาม แต่อีกข้างเห็นหรือเปล่านั้นอีกเรื่อง ลองถอยกลับมาอยู่กับตัวเองสักพัก คุณจะแฮปปี้ขึ้นค่ะ

ชาวอังคาร

คนไม่มีคู่ครอง : หากคุณมีคนคุย คุณจะขัดใจกับเขาบ่อยๆ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง หรือบางทีก็เป็นคุณเองที่พูดไม่ตรง ไม่เป็นความจริงเสียเท่าไร ถ้ารักใครอย่าไปหลอกเขา สิ่งนี้ไม่ดีค่ะ

มีแฟน : ความรักของคุณในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยเป็นใจ ระวังปัญหาสมุทราะเบาะแว้งร้ายแรง บางคู่อึดอัดขัดใจ บางคู่ท้าเลิก คุณทั้งคู่ควรสื่อสารและยอมลงให้กันบ้าง มิฉะนั้นจะเลิกราถาวรค่ะ

เพศทางเลือก : ความรักดูมีปัญหาในตอนนี้ ขอให้คุณนิ่งๆ ไว้ อยู่กับตัวเอง เป็นที่ตัวคุณหงุดหงิดเอง แล้วพานใส่อีกข้าง ระวังจึงควรเลิกรา มีเหตุผลเข้าไว้ค่ะ

ชาวพุธ

คนไม่มีแฟน : มีคนเข้าหาคุณเยอะ คุณก็เลือกไม่ถูก ขอให้มีจุดยืนดีๆ เพราะบางคนที่เผ่านา เขาอาจมีคนอื่นอยู่แล้ว ระวังที่รักไม่ได้ ที่ได้ไม่รัก ที่ชอบกลับซ้อน

มีแฟน : ความคิดเห็นไม่ค่อยตรงกัน ขัดกันประจำ วิธีแก้คือ พูดจาให้ไพเราะต่อกันหน่อย ทำกิจกรรมกันให้มากขึ้น อย่าอารมณ์เสียใส่กัน ความข้องเกี่ยวจะดีขึ้นค่ะ

เพศทางเลือก : คุณติดกัน และยังชอบจับผิดอยู่เรื่อย หากอยู่ในบ้านเดียวกัน จะสมุทราะกันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ตลอด ปล่อยๆ กันไปบ้าง ให้สเปซของกันและกัน ความข้องเกี่ยวอาจจะดีขึ้นค่ะ

ชาวพฤหัสบดี

คนไม่มีแฟน : หากคุณมีคนคุย ความรักไม่เป็นดั่งใจ ทำให้คุณคิดมาก คาดหวัง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้า คุณกับเขาไปด้วยกันได้ดี จนมาถึงสัปดาห์นี้ที่คุณได้รู้อะไรบางสิ่งในความเกี่ยวเนื่อง ระวังรักซ้อน หรือมารู้ทีหลังว่าเขามีคนอื่นแล้ว

มีแฟน : ถ้าคุณเดินทางไปเที่ยวกับแฟน ถือว่าเป็นช่วงๆที่ดี แต่ถ้าไม่ต้องระวังปัญหาความเกี่ยวพัน สมุทราะกันบ่อย ก็เรื่องอารมณ์แปรปรวนของคุณ เดี๋ยวดี เดี๋ยวร้าย และคุณทั้งคู่ทำงานหนัก จึงไม่ค่อยมีเวลามาเติมหวานให้กัน เติมกันหน่อยนะคะ

เพศทางเลือก : สัปดาห์นี้หวานชื่นกันดี ใครที่ไม่มีแฟน คุณกำลังมีคนคุย เป็นไปอย่างราบรื่น เรื่อยๆ แฮปปี้ดีค่ะ

ชาวศุกร์

คนไม่มีคู่ : ดูอะโลน ยังคงไม่มีคู่ต่อไป แค่งานคุณก็เยอะแล้วค่ะ จึงไม่ค่อยมีเวลาไปคิดเรื่องความรักเสียเท่าไร ส่วนใครที่มีคนคุย อย่าเพิ่งจะใจร้อนเร่งความข้องเกี่ยว ปล่อยให้เป็นไปอย่างสบายๆ นะคะ

มีแฟน : ขณะนี้คุณกับแฟนอาจต้องห่าง เพราะด้วยภารกิจ บางรายไปทำงานต่างจังหวัด ต่างประเทศ สิ่งที่ทำได้ คือ การสื่อสารผ่านจังหวะต่างๆ อย่าลืมพูดคำว่านึกถึงให้กัน พบกันก็แสดงความรักต่อกัน ดูแลกันให้ดีค่ะ

เพศทางเลือก : อารมณ์คุณไม่ค่อยนิ่ง อาจด้วยความโมโห ไม่ถูกใจในความเกี่ยวเนื่อง หรือรู้สึกเหงาในขณะนี้ ลองกลับมาดูแลตัวเอง หากิจกรรมให้กับตัวเอง พัฒนาตัวเองไปก่อนนะคะ คนไม่มีคู่ครองยังไม่มีแฟนต่อไป

ชาวเสาร์

คนไม่มีคู่ครอง : ยังนึกถึงความหลัง คุณยังออกจากลูปตัวเองไม่ได้ คนไม่มีคู่ครองจึงไม่มีคู่ครองต่อไป หากมีคนคุย ตัวคุณเองก็ยังไม่แน่ใจกับความเกี่ยวข้องใหม่ แต่ตอนนี้คนเข้าหาคุณมากๆ เลยละค่ะ

มีแฟน : มีเรื่องเก่าๆ ให้คิด มีเรื่องให้วิตกไม่สบายใจ บางคนหึงแต่ไม่แสดงออก บางคนห่วงหาแต่ไม่ใส่ใจ คุณมักทำตรงกันผ่านกับใจ กับแฟนคุณมีอะไรก็บอกไปตรงๆ หากไม่ได้พบกันอีกแล้ว คุณจำเป็นที่จะต้องเสียดายทีหลัง เปลี่ยนตัวเองได้แล้ว และหันมาใส่ใจแฟนคุณมากขึ้น

เพศทางเลือก : ความรักกำลังไปได้สวย หากมีคนคุย คุณจะได้รับของขวัญ หรือการใส่ใจจากคนรักมาก คนที่มีคู่แล้ว ความรักหวานดีในขณะนี้ มีอะไรก็แบ่งปันกัน ใส่ใจกัน น่ารักสุดๆ เลย

Categories
ดูดวง

ดูดวงรัก 2-8 ก.ย. 2562

ชาวอาทิตย์
คนไม่มีคู่ : ใจนึงอยากไม่มีคู่ครอง อีกใจก็อยากมีแฟน คุณรู้สึกครึ่งๆ กลางๆ ระยะนี้ จึงชื่นชมโอปป้าไปก่อน หรือซีรีส์เกาหลีสักเรื่อง มีคนอายุมากกว่ามาชอบคุณค่ะ เผ่านาในฐานะที่ปรึกษา

มีแฟน : ความรักดี๊ดี ชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ มีความเอื้ออาทรต่อกัน มองอนาคตร่วมกัน แถมยังพาไปเจอเพื่อให้น เจอพี่น้อง สังคมเดียวกัน

เพศทางเลือก : คุณเจ้ายก้ ถึงมีแฟนและจากนั้นก็ยังแอบมองคนอื่น คนไม่มีแฟน คุยผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย แถมยังมีแบบอินเตอร์อีกด้วย บางรายเจ้ายก้ถึงขั้นมีสัมพันธ์ลึกซึ้ง ต้องระมัดระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยนะคะ

**วิธีแก้ไข : ความรักค่อยๆ ดูกันไป เรียนรู้ และรู้จักป้องกัน ไม่ควรมีความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งหากยังไม่แน่ใจ คบใครควรจริงใจ จริงจัง ไม่วู่วาม

ชาวจันทร์

คนไม่มีคู่ : คุณกำลังจะมีแฟน เปลี่ยนความเกี่ยวเนื่องแบบเดิมๆ ให้เป็นคนรัก และเป็นคู่สมรสที่น่าอิจฉาในเร็วๆ ใครไม่มีคู่ครองสนิทจะมีคนมาจีบและลงเอยสมหวังในที่สุด

มีแฟน : ความรักดีเว่อร์วัง แฮปปี้สุดๆ ไปไหนไปกัน ตัวติดหนึบ อยากได้อะไรแฟนก็เอาอกเอาใจ การเงินก็มีไม่ขาดมือ หากติดขัดคนรักจะยื่นมือเข้าช่วยทันที

เพศทางเลือก : หากพึ่งรักกัน เป็นแรงดึงดูดกันมาก นั่งจ้องตากันหวานเยิ้ม บางคู่อาจตกล่องปล่องชิ้นกันหลังกินข้าว ส่วนใครที่รักกันมานาน ขณะนี้คุณจะสนุกด้วยกัน กลับมาเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆ

**วิธีแก้ไข : สัปดาห์นี้แฮปปี้มาก แทบไม่มีอะไรที่ต้องแก้ไขเลย ยินดีกับคนวันนี้ด้วยนะคะ

ชาวอังคาร
คนไม่มีคู่ครอง : ความรักเผ่านาไม่ทันตั้งตัว บางรายไม่มีคู่อยู่ จู่ๆ ก็มีคนขอเป็นแฟน ใครมีคนคุยอยู่แล้ว เขาจะมัดคุณให้อยู่มือ ระวังเสียตัว เพราะเขาหวงอยากให้คุณเป็นของเขา

มีแฟน : คุณมีความคิดแปลกๆ เกี่ยวกับเรื่องคู่ครอง หากมีไม่ดี ไม่มีดีมากยิ่งกว่า และพุ่งตัวไปที่เพศเดียวกัน กลับดึงดูดคุณมากกว่า จะมีคนเพศเดียวกันมารักมาชอบ เอาอกเอาใจ ทำให้คุณคิดเปลี่ยนใจเลยล่ะ

เพศทางเลือก : คุณมีคนคุยอยู่แล้ว สำหรับคนไม่มีคู่ครอง ณ ตอนนี้เขาก็ยังเป็นได้แค่คนคุย ส่วนใครที่มีแฟนแล้ว มีอะไรอยากเล่าให้แฟนฟังหมด แต่แฟนฟังคุณหรือเปล่าก็อีกเรื่อง จึงเป็นสาเหตุให้สมุทราะกัน แฟนคนวันนี้ก็ฟังๆ เขาหน่อย เพราะเขารักและไว้ใจคุณจึงพูด ไม่งั้นไม่พูดไม่บอกอย่าว่ากันนะ

**วิธีแก้ไข : คนวันนี้รักใครและทุ่มเทมากไป ขอให้คุณกลับมารักตัวเองด้วย คุณเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้ว แค่เป็นตัวของตนเท่านั้น

ชาวพุธ

คนไม่มีคู่ครอง : คุยไปเรื่อยเจ้ายก้แฮะคุณ แต่เข้าใจว่าคุณเองก็อยากเลือก แต่คุณมักเลือกผิดอยู่เรื่อย ยังไงคราวนี้ขอให้ดูให้ดี คนที่เงียบๆ ไม่น่าไว้ใจ คนเปิดเผยถึงพูดมากหน่อย แต่เขาก็จริงใจกับคุณ

มีแฟน : คุณไม่ค่อยเอาอกเอาใจแฟน แถมยังคิดมาก และไม่บริการ ระวังเขาจะไปให้คนอื่นบริการ ไม่ได้ขู่ คุณอารมณ์ก็ขึ้นลง ทำให้แฟนคุณไม่เข้าใจสักเท่าไหร่ มีอะไรก็บอกก็พูดตรงๆ จะดีมากกว่า

เพศทางเลือก : คนไม่มีคู่ครองจะมีคนแนะนำคนน่ารักๆ ให้ ตัวคุณเองก็สนใจ ได้สานสัมพันธ์กันช่วงระยเวลาหนึ่ง ส่วนใครที่มีแฟนแล้ว ผู้ใหญ่ยังไม่ยอมรับ ดูแลกันแบบเพื่อให้นไปก่อน อะไรๆ จะดีขึ้น หากผู้ใหญ่เห็นความตั้งมั่นค่ะ

**วิธีแก้ไข : คุณเป็นคนปากหวาน แต่ขาดการเอาอกเอาใจที่ถูกจุด ทำให้บางครั้ง เขารู้สึกเฉยเมยกับคุณ เขาเป็นคนที่คุณรัก ดูแลกันและกันให้ดี ในวันที่ยังทำให้กันได้ค่ะ

ชาวพฤหัสบดี
คนไม่มีคู่ครอง : แลดูจะไม่มีคู่ต่อไป คุณยังนึกถึงความหลังครั้งเก่าอยู่ด้วยซ้ำ ของเก่าที่คุณมีกับแฟนเก่าก็ยังไม่ทิ้ง ยังคาตา คาใจอยู่ หนักกว่านั้นคุณยังติดตามคนรักเก่า ลองเปลี่ยนโฟกัสและปล่อยวางจะดีขึ้นค่ะ

มีแฟน : คุณกับแฟน เดี๋ยวนี้มีเหตุผลกันมากขึ้น มีความห่วงใยอาทรกันตลอด ผู้ใหญ่ก็เอ็นดูคู่ของคุณ บางคู่ยังไม่แต่งงาน ผู้ใหญ่จะถามถึงข่าวดี เริ่มมีการพูดคุยตกลงเรื่องการหมั้นหมายไว้ก่อน

เพศทางเลือก : คุณพบรักกะทันหัน แต่คุยกันได้แป๊บเดียวก็ลาจาก เพราะความเข้ากันไม่ได้ นิสัยที่ไม่เข้ากันซะเลย ส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้ว ชวนกันไปทำบุญ น่ารักน่าเอ็นดู สายมูและสวดมนต์ ฟังธรรม

**วิธีแก้ไข : คนไม่มีแฟนต้องมีสติ ดูจากสภาวะจริงที่เกิดขึ้น ไม่เข้าข้างตัวเอง คนมีคู่ความรักสดใส เพศทางเลือกคิดมากไป หาเวลาทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเอง แล้วค่อยเผื่อแผ่ไปยังคนรัก ดูแลตัวเองให้ดีก่อน

ชาวศุกร์
คนไม่มีแฟน : คุณเจ้ายก้เสียเหลือเกิน มีคนคุยผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อย และยังเพิ่มคนนู้นคนนี้เผ่านาอีก เข้าใจว่าต้องการเลือก แต่หากถึงเวลาที่คุณต้องเลือกจริงๆ จะลำบากใจแน่ๆ เพราะอีกข้างต้องร้องไห้เสียใจ

มีแฟน : คุณกับแฟนสมุทราะกันเป็นประจำ บอกเลิกกันก็บ่อย แต่ไม่เลิกจริงๆ สักที เหมือนคู่เวรคู่กรรม บางคู่ต้องระวังหน่อย โมโหแล้วทำลายข้าวของด้วย หากใครไม่มีปัญหาความเกี่ยวเนื่อง ทำงานด้วยกันต้องระวังเกี่ยวกับขึ้นโรงขึ้นศาล

เพศทางเลือก : สมุทราะด้วยเรื่องจุกจิก คนนึงชอบออกนอกบ้าน อีกคนไม่อยากออก เลยไม่ค่อยมีเวลาได้อยู่ด้วยกัน พออยู่ด้วยกัน ก็ถูกอีกข้างควบคุม ก็อึดอัด ขอให้ผ่อนหนักผ่อนเบาให้กัน ความรักจะไปได้ยืนยาวค่ะ

**วิธีแก้ไข : อย่าบังคับให้ใครต้องทำตามคุณ เพราะอีกข้างจะอึดอัดใจ ลองมองในข้อดีของกันและกัน ลดความคาดหวัง ลดความปรารถนาลง บางทีคุณและแฟนอาจน่ารักขึ้น ทำให้ความเชื่อมโยงนี้มีแต่ความสุข

ชาวเสาร์
คนไม่มีคู่ครอง : คุณเจอคนที่ถูกใจ และก็กำลังหลงใครบางคน ซึ่งสุดท้ายแล้ว ต้องระวังถูกหลอกอีกที คุณทุ่มเทใจไปมาก แต่สิ่งที่ได้กลับมา คือเขาเลือกคนอื่น อยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะ ว่าคุณจะมองผ่านสิ่งที่คุณรู้แต่แรกแล้วไหม

มีแฟน : รักใคร่กันดี ช่วยเหลือกันทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน คุณความคิดว่ามีอยากดูแลคนรัก เขาทำให้คุณหมดทุกอย่าง สัปดาห์นี้ขอคุณดูแลคุณบ้าง พากันไปช็อปปิ้ง ไปเที่ยวสุดสัปดาห์ก็กระชับความเชื่อมโยงได้ดีทีเดียว

เพศทางเลือก : คุณพบรักใหม่อย่างรวดเร็ว แต่ต้องระวังเป็นความเชื่อมโยงระยะสั้น ต้องให้เวลาอย่าเพิ่งจะรีบร้อน ส่วนใครที่มีแฟนแล้ว โกรธง่ายหายเร็ว คุณขี้หงุดหงิดเสียจริง ลดๆ อารมณ์ลงบ้าง และอย่ามัวแต่สั่ง บังคับ อีกข้างอึดอัดใจเป็นที่สุด

**วิธีแก้ไข : คนวันนี้คิดมาก และเชื่อมั่นในตัวเองสูง บางครั้งสิ่งที่คุณคิด อาจไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแผนไว้ คุณควรยืดหยุ่น และรับฟังอีกข้างอย่างแท้จริง อย่าปล่อยให้ตามืดบอดของคุณ มองเห็นสิ่งดีๆ ของคนอื่น แต่ลืมมองเห็นสิ่งดีๆ จากคนรักของคุณ

**อยากให้ความรักของคุณดี ตักบาตร ถวายดอกบัวคู่ด้วยกัน จะทำให้รักอยู่ในกรอบในศีลและไปได้ถูกทิศทางค่ะ (สำหรับคนทุกวัน)

Categories
ดูดวง

เปิดดวงความรัก 25-31 พ.ค. 2563 หมอมีน สกรีนดวงเลิฟ

เช็กดวงของคนทั้งสามเพศเป็นประจำทุกสัปดาห์กับหมอมีน สกรีนดวงเลิฟ หรืออาจารย์อรรถพล น้อยวงศ์ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์-อาทิตย์ เช็กเลย

วันจันทร์
ชาย : การคบหาคนรักมานานคุณจะเกิดเป็นที่อิจฉาของคนอีกจำนวนไม่น้อย เพราะรักของคุณไม่เก่าลงเลย โดยเฉพาะกับคนรักคุณเองกล่าวถึงคุณดีเสมอๆ
หญิง : ระยะนี้การพูดอะไรที่แสดงความชัดเจนเกินงามไปควรเก็บอาการไว้หน่อย จะก่อให้เกิดปัญหาหนักหน่วงยากเกินแก้ไขตามหลังจนทำให้ปวดเศียรเวียนเกล้า
เกย์ : การสมุทราะเบาะแว้งของเพื่อให้นและคนรักของเขา คุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ได้คืนดีกัน แต่การวางตัวเป็นกลางเอาไว้ก่อนก็ดี เรื่องรักๆ ใคร่ๆ คนอื่นอย่าเข้าข้างข้างใด
การเสริมดวง : การร้อยมาลัยถวายพระด้วยตนเอง จะเสริมความรักเกิดความคงทนคงนาน
ฤกษ์เวลา Love Love : 02.59

วันอังคาร
ชาย : เวลากับความรักตอนนี้ คนรักของคุณไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่ให้มากกว่าแต่เก่าก่อน แต่ความรักของคุณไม่หมดไปจากคุณ คอยให้กำลังใจในเรื่องที่คุณกลุ้มอกกลุ้มใจใจดีมากกว่า
หญิง : คนไม่มีแฟนดวงของคุณจะเจอแต่คนประเภทไม่มีคู่ครองแฟนเผลอ อย่าไปหลงเชื่อคารมคมคายใครง่ายๆ แต่หากเขาเป็นคนที่ดีจริง เขาก็สามารถรอคุณได้อย่างไม่ปริปาก
เกย์ : อย่าพยายามรับบทพ่อพระแม่พระกับคนรักที่เกิดอาการนอกใจหลายครั้งหลายครา ควรตัดสินให้เด็ดขาดแล้วชีวิตจะมีคนดีเผ่านาให้เลือกอีกเยอะ
การเสริมดวง : แบ่งปันสิ่งของเมื่อท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนกับคนขาดแคลน เสริมให้คุณมีเพื่อให้นฝูงที่ดี มีคนรักใคร่
ฤกษ์เวลา Love Love : 07.19

วันพุธ
ชาย : โอกาสที่จะได้เจอกับคนที่มีอายุมากกว่ากำลังจะเกิดหากครองไม่มีคู่ครองอยู่ และคุณจะหลงใหลได้ปลื้มเขาเพราะเขาเป็นคนที่พูดรู้เรื่องมากกว่าคนที่ผ่านมา
หญิง : หากคุณเริ่มคบหากับใครใหม่และนำเข้าไปพบหาผู้หลักผู้ใหญ่ จะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี อย่าหลบซ่อนการคบหาใครเป็นดีที่สุด
เกย์ : คุณจะได้เข้าเป็นที่ปรึกษาเรื่องความรักของเพื่อให้น คนใกล้ตัวคุณเอง แม้ว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์มากเท่าไรนักก็ตามแต่
การเสริมดวง : การบริจาคเครื่องนุ่งห่มให้แก่วัด เสริมดวงมีรักที่อบอุ่นอยู่เสมอ
ฤกษ์เวลา Love Love : 16.29

วันพฤหัสบดี
ชาย : ระวังเกิดการสมุทราะกับคนรักต่อหน้าคนรอบข้าง จนทำให้คุณดูแย่ในสายตาผู้อื่น ทางที่ดีมีอะไรค่อยพูดจากันเป็นทางออกที่ดีที่สุด
หญิง : รักเก่าที่เลิกราห่างหายไปนาน จะพบเจออีกทีในฐานะแค่คนรู้จักและผ่านไป ความรู้สึกของอีกข้างก็เป็นเช่นนั้นเช่นกัน
เกย์ : การแสดงความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะ อยากได้ครอบครองใครสักคน ควรหยุดพักเอาไว้มีแต่ดันทุรังเป็นผลร้ายกับตัวคุณเอง
การเสริมดวง : การสวมใส่ต่างหูเพชรเม็ดเดียว เสริมเรื่องความรักเด่นดัง รวมไปถึงรักเดียวใจเดียว
ฤกษ์เวลา Love Love : 00.59

วันศุกร์
ชาย : เรื่องคนรักคุณไม่ว่าเรื่องใดควรเก็บเอาไว้คนเดียวจะดียิ่งกว่าขณะนี้ เพราะมีแต่คนเอาไปติฉิน นินทาใส่ไข่ โดยเฉพาะคนใกล้ตัวระวังโดนแกงหม้อใหญ่
หญิง : เพื่อให้นเก่าที่คบค้ามานานจะเกิดปัญหาในเรื่องความรักมาให้คุณช่วยปรึกษาหาทางแก้ไขในชีวิตของคุณ ควรแบ่งรับแบ่งสู้หากไม่รู้ข้อมูลอะไรเป็นการให้กำลังใจดีมากกว่า
เกย์ : ถ้าคุณเป็นคนชอบอยู่กับตัวเองมากกว่ามีรัก เป็นเรื่องที่คิดถูก ณ เวลานี้ เพราะการเกิดรักคุณระยะนี้มีแต่การหลอกลวง ควรเก็บความเอาใจใส่ดูแลตัวเองดีมากยิ่งกว่า
การเสริมดวง : การใส่บาตรด้วยผลไม้สด เสริมดวงความรักสดใสตลอดเวลา
ฤกษ์เวลา Love Love : 09.39

วันเสาร์
ชาย : การห่างคนรักจะมากขึ้นกว่าเก่า และหากเกิดความไม่สบายใจใจว่าเขาจะมีใหม่หรือเปล่า สามารถไว้วางใจได้ว่าเขามีเพียงคุณคนเดียว
หญิง : รักที่คบหากันมายาวนานจะเกิดการเรียกร้องให้รีบเป็นฝั่งเป็นฝากันเสียที แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมคุณเองด้วยว่าพร้อมไหมทั้งสองข้าง
เกย์ : ระวังคนกล่าวร้ายป้ายสีด้วยความอิจฉาในความบริบูรณ์แบบของรักคุณเอง ทางที่ดีได้รับข้อมูลอะไรมาควรตรวจทานให้ถ้วนถี่ก่อนจะดีเสียกว่า
การเสริมดวง : การใส่บาตรด้วยข้าวหอมมะลิ เสริมเสน่ห์ของคุณต่อคนรอบข้าง
ฤกษ์เวลา Love Love : 19.49

วันอาทิตย์
ชาย : รักที่เกิดเหตุการณ์ให้ต้องช่วยเหลือกันไม่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จะถือว่าเป็นบทพิสูจน์ได้ว่าคนรักของคุณสามารถตอบโจทย์ในชีวิตคุณได้หรือเปล่า
หญิง : การแยกกันอยู่กับคนรักที่ไม่ลงรอยกัน คุณจะได้มาถึงจุดปลายทางเสียที ไม่ว่าจะทำอะไรรู้สึกมีอิสระกว่าที่เคยผ่านมาแต่ก่อน
เกย์ : หากอยากให้คนรักเกิดการเอาใจใส่เพราะห่างเหินจากการดูแลเหมือนแต่ก่อน ลองมองทบทวนตัวเองดูแล้วรักเหมือนการจีบกันใหม่ๆ จะกลับมา
การเสริมดวง : การส่งเสริมให้ความรู้กับคนที่ต้องการศึกษา เสริมดวงให้คุณไม่กลายเป็นทาสความรัก
ฤกษ์เวลา Love Love : 14.49

Categories
ดูดวง

ดาวราหูย้ายส่งผลอย่างไรกับ 12 ราศี ดูดวง หมอลักษณ์ แม่นๆ

หลังดาวราหูย้ายตอนวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ส่งผลอย่างไรบ้างกับทั้ง 12 ราศี ในเดือนกันยายนนี้ ดูดวงไทยรัฐออนไลน์ อาจารย์ลักษณ์ ราชสีห์ ฟันธงกับเราว่า 

ราศีมังกร (ท่านที่เกิด 16 ม.ค. – 12 ก.พ.)
2 ราศีดแวดวงเงินดี
ฮวงจุ้ยไม่ดี ห้องนอนอยู่เหนือที่จอดรถ
3 ราศีดวงชะตาดีขั้นสุด ทำงานรุ่ง ค้าขายรวย

จากเดิมที่การเงินติดขัด ชักหน้าไม่ถึงหลัง หลังจากนี้จะมีโอกาสได้เงินก้อนเล็ก ก้อนใหญ่จากทุกโอกาสนับไม่ถ้วน

ราศีกุมภ์ (ท่านที่เกิด 13 ก.พ. – 13 เดือนมีนาคม)

มีการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ โครงงานงานต่างๆ ที่ได้ทำจะน้อมนำมาสู่ความมั่นคง ถึงแม้ว่าจะเป็นการซ่อมแซม แก้ไข เริ่มก็ตามที มีการเปลี่ยนสภาพงานจากงานเดิม เป้าเดิม ลดขนาดสเกลลงมาแต่สำเร็จ ยังอยู่ในบริบทที่บริหารและจัดการได้ บางทีสเกลร้อยหนึ่งแต่จัดการไม่ได้ ก็ลดสเกลมาเหลือห้าสิบ ทำให้เราจัดการได้ดีขึ้น แปลว่าคนเกิดราศีกุมภ์หลังวันที่ 10 กันยายนเป็นต้นไป อาจจำเป็นที่จะต้องลดบริบทสเกลลงมา คนเกิดราศีกุมภ์ สภาวะชีวิตคุณต้องเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี

ราศีมีน (ท่านที่เกิด 14 มีนาคม – 12 เม.ย.)

ราศีมีนหลังวันที่ 10 กันยายนชีวิตจะไม่อึมครึม เพื่อให้นที่อยู่ไกลในต่างแดนจะเดินทางมาหาเรา ชีวิตจะคึกคักขึ้น มีกิจกรรมให้ทำมากขึ้น มีการติดต่อ พบปะและเดินทางมากขึ้น หากยิ่งติดต่อ พบปะ เดินทางได้มากเท่าไรจะยิ่งส่งผลดี

ราศีเมษ (ท่านที่เกิด 13 เม.ย. – 13 พ.ค.)
คนที่มีเงินมากมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเยอะ ส่วนคนที่การเงินติดขัดจะมีรายได้เผ่านาบ้าง เรียกง่ายๆ ว่า “คนมี มีโอกาสเสีย คนไม่มี มีโอกาสได้”

ราศีพฤษภ (ท่านที่เกิด 14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

จากร้ายจะแปลงเป็นดี มีเกณฑ์จะได้ย้ายงาน เปลี่ยนงาน เริ่มงานใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพทนายความ ทำมาค้าขาย ธุรกิจที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรหรือแม้แต่ธุรกิจสีเทาจะลืมตาอ้าปากขึ้นได้

ราศีมิถุน (ท่านที่เกิด 14 มิ.ย – 14 กรกฎาคม)
จากเดิมราศีนี้ค่อนข้างย่ำแย่ แต่หลังจากราหูย้ายทุกอย่างจะดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนเป้าหมายจะมีแต่สิ่งที่ดีเผ่านา มีผู้ใหญ่คอยหนุนหลัง

ราศีกรกฎ (ท่านที่เกิด 15 เดือนกรกฎาคม – 16 ส.ค.)

จากเดิมสภาพการณ์ของชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะอึมครึม จะดีก็ไม่ดี จะร้ายก็ไม่ร้าย แต่หลังจากราหูย้ายสิ่งต่างๆ ที่เคยวินาศ เคยติดขัดจะกลายมาเป็นลาภอย่างฉับพลันแม้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ก็ยังได้บ้าง แม้แต่โอกาสหรือเส้นทางที่เคยคิดว่าไม่ได้หรือเปล่าใช่ก็แปลงเป็นใช่

ราศีสิงห์ (ท่านที่เกิด 17 ส.ค. –  16 ก.ย.)

คู่ชักนำงานมาสู่เรา คู่ไม่ได้แปลว่าคู่สามีเมียอย่างเดียว อาจจะเป็นเพื่อให้น คนรู้จักกันก็ได้ คู่มิตร คู่เกื้อกูล ต้องเป็นคนที่รู้จักเคยเห็นหน้าเห็นตากันจะเป็นคนชักนำพางานมาให้เรา งานจะเกิดขึ้นและเด่นที่สุดคือเรื่องงาน งานที่เคยติดขัดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี ต้องล้างงานเดิมเริ่มงานใหม่ ละงานเดิมก่องานใหม่ ยุบ ย้าย เลิก เปลี่ยน ชีวิตจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงห์ ชีวิตหลังจากวันที่ 10 กันยายน งานเจิดจรัสขึ้น คนที่ทำธุรกิจสีเทางานก็จะคึกคักเหลือเกิน ใครเสี่ยงโชคและไม่เคยมีโชค อาจจะมีบ้าง ถือว่าเป็นตอนที่ส่งผลดี

ราศีกันย์ (ท่านที่เกิด 17 ก.ย.– 16 ต.ค.)

ราศีกันย์หลังวันที่ 10 กันยายนงานที่ต้องบุกเบิก ที่ต้องต่อสู้ ให้ลุยต่อ เพราะจะทำให้เกิดความสำเร็จ มีโอกาสขยับขยายสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เพราะฉะนั้นคนราศีกันย์ในตอนนี้ต้องตั้งเป้าหมาย เปลี่ยนเป้าหมาย และเริ่มเป้าหมายจะเกิดความขับเคลื่อน จนนำไปสู่ความสำเร็จ

ราศีตุล (ท่านที่เกิด 17 ต.ค.– 15 พ.ย.)
ราศีตุลหลังวันที่ 10 กันยายนจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของชีวิต ใครมีลูกระวังลูกจะหลุดหรือห่างไกลออกไป จะมีสภาวะหนี้สินเกิดขึ้นแต่ได้ทรัพย์สิน หรือมีโอกาสการซื้อทรัพย์สินแต่จะเป็นหนี้สินเกิดขึ้น แต่จะเป็นความภาคภูมิใจของเรา แต่สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องลูก ความเจ็บป่วยของลูก หรือความพลัดพรากจากลูก ไม่มีโชคเรื่องการเสี่ยงดวง

ราศีพิจิก (ท่านที่เกิด 16 พ.ย. – 15 ธ.ค.)

คนที่เคยติดขัดเรื่องบ้าน ทรัพย์สิน การงาน หลังราหูย้ายทุกอย่างจะพอดีมากขึ้น ดวงชะตามีโอกาสได้บ้านได้รถ ส่วนคนไม่มีคู่ครองอาจจะได้พบเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติหรือพ่อม่ายแม่ม่าย

ราศีธนู (ท่านที่เกิด 16 ธ.ค. – 15 ม.ค.)

มีเกณฑ์จะได้เริ่มลงทุนหรือบุกเบิกการทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องความเกี่ยวเนื่องระหว่างเพื่อให้นหรือคนใกล้ชิด

Categories
เลขเด็ดงวดนี้

โค้งสุดท้ายที่คำชะโนด คอหวยรอคอย “เลขเด็ด” 2 ตัว 3 ตัวจากเงินปากนาค

โค้งสุดท้ายที่ “คำชะโนด” คอหวยรอคอย “เลขเด็ด” 2 ตัว 3 ตัวจากยอดเงินปากนาค ลุ้นรวยงวดวันที่ 1/8/63

ช่วงวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม 63 ที่ผ่านมา ที่เกาะคำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อให้เข้ากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุทโธ และแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อให้มาขอพรขอโชคลาภ ยิ่งใกล้วันหวยออก โดยช่วงพักเที่ยงผู้ตัดสินได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อให้เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

ดังนี้มีบรรดาคอหวยได้ส่องหาเลขเด็ดจากต้นมะเดื่อยักษ์ และต้นชะโนด พร้มนำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายรูปไว้ และบอกว่าเห็นแล้ว 3 ตัว โดยมีเลขเด็ดดังนี้ 610, 601 ส่วน 2 ตัว คือ 23, 32, 30, 89, 98

สำหรับคอหวยที่ชอบตามยอดเงินปากนาคก็ยังตามต่อ โดยตัวเลขยอดเงินปากนาครอบนี้คือ 30,658 บาท ส่วนอีกยอดที่นักท่องเที่ยวบริจาคในรอบ 5 วัน คณะผู้ตัดสินนำมานับเป็นเงิน 77,073 บาท

ขณะที่ตามแผงขายลอตเตอรี่ พบว่าส่วนใหญ่ประชาชนแห่ซื้อลอตเตอรี่รวมชุด 2 ใบ เพื่อให้ลุ้นโชคใหญ่ 12 ล้าน ซึ่งขณะนี้ตามแผงค้าลอตเตอรี่ในที่หัวเมืองใหญ่ๆ และกรุงเทพมหานคร ยังคงมีตัวเลขให้เลือกจำนวนมาก

ดังนี้“เลขเด็ดงวดนี้ 1/9/63” ที่บรรดาคอหวยต่างให้ความสนใจ คือ เลขท้าย 2 ตัวที่ขายดี มีดังนี้ 89, 28, 12, 25, 26, 75, 59, 65, 87, 85 ส่วน “หวยไทยรัฐ” 1, 5, 6, 3, 7

อย่างไรก็ตาม สามารถชมถ่ายทอดสด การออก “สลากกินแบ่งรัฐบาล” งวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2563 ผ่านไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หรือตรวจหวย 1 กันยายน 2563 ทุกรางวัลได้ที่ ไทยรัฐออนไลน์.

ปัจจุบัน วันที่ 2 กันยายน 2563 นักข่าวเดินทางไปพบ น.ส.ปวันรัตน์ ชัยจิรรัตน์ อายุ 42 ปี ผู้โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ 5 หมายเลข 098042 จำนวน 2 ใบ หลังแจ้งความโดนสอดไส้ลอตเตอรี่ 9 ใบ เล่าด้วยหน้าตายิ้มแย้มว่า หลังแจ้งความที่โรงพักก็ได้เดินทางไปทำธุระที่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี ค่ำๆ ได้มีพี่นักข่าวโทรไปบอกว่า ตนถูกรางวัลที่ 5 ไม่น่าเชื่อตัวเองจะถูกเลข แถมได้รางวัลที่ 5 ด้วย รู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ไม่คาดคิดเพราะไม่เคยถูกรางวัลมาก่อน ใบที่ถูกสอดไส้ก็ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว 342 ด้วย แต่ไม่ได้เงิน เพราะเป็นของงวดวันที่ 1 มีนาคม 2563 ขึ้นเงินไม่ได้ ถือว่าเป็นทุกขลาภ แต่ได้รางวัลที่ 5 กลับมาปลอบใจ

น.ส.ปวันรัตน์ เล่าว่า ปกติจะไม่ซื้อลอตเตอรี่มานานมากแล้ว แต่งวดนี้เหมือนมีอะไรดลใจให้ซื้อ เพราะขณะที่จอดรถยนต์อยู่ริมถนนที่ จ.หนองคาย เมื่อดับเครื่องประตูรถจะปลดล็อกอัตโนมัติ ตนกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ในรถ ก็ได้มีหญิงสติไม่ดีเปิดประตูขึ้นมานั่งเบาะด้านข้าง บอกว่าจะไปหาหมอ ตนจึงให้ลงรถ คนสติไม่ได้บอกว่า “ค่ะ” แล้วลงไป แต่ยังหันมาสวัสดีตนอีก ตนจึงซื้อเลขทะเบียนรถ คนขายลอตเตอรี่บอกว่าตรงกับเลขนายกฯ และก็ดึงให้ แต่ถูกสอดไส้ 9 ใบ แต่ก็ถูกรางวัลที่ 5

“ได้บอกตำรวจตั้งแต่ต้นแล้วว่า พ่อค้าและแม่ค้าลอตเตอรี่ไม่ได้มาตั้งอกตั้งใจมาเอาความ หรือแจ้งจับ เพราะคงจะไม่ยอมรับ แต่มาแจ้งเพื่อให้เตือนภัยว่าในที่ดิน จ.อุดรธานี มีการสอดไส้ลอตเตอรี่แล้วนะ ให้ตรวจดูดูให้ดีก่อนซื้อ ตนจำหน้าคนขายลอตเตอรี่ได้ เพราะได้พูดคุยเรื่องเลขรถนายกฯ คุณกล้ามาสอดไส้ลอตเตอรี่ 8-9 ใบ ส่วนเงินที่ได้มาแบบฟลุ๊กๆ ก็จะนำไปทำบุญ เก็บไว้เป็นทุนค้าขาย จะไปซื้อขนมไปให้คนสติไม่ดีเพราะมาให้โชค แต่ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ เพราะคุณสอดไส้มาแล้ว”.

ทำเอาแฟนคลับ ได้เฮไปตามๆ กัน ภายหลังที่ว่าที่ม่าม้า ใหม่ สุคนธวา ได้ออกมาเล่าเรื่องความฝันไปก่อนที่จะประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดนี้ 1 ก.ย. ออกมา โดยใหม่ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับคนที่ซื้อตามความฝันของคุณ
พร้อมกับโพสต์ภาพข้อความที่เขียนไว้ว่า “คนถูกเลขคนท้องอีกแล้ว ที่ใหม่ฝันถึงร.9 คืองงมาก แม่นตลอด 7 งวดติดละค่ะ ยินดีด้วยนะคะ เอาเงินไปทำบุญกันด้วยนะคะทุกท่าน #แม่ไม่เล่น #แม่ไม่มีดวง”
ซึ่งใต้โพสต์ของใหม่ก็มีแฟนคลับ เผ่านาขอบคุณกันอย่างมาก ที่ใหม่บอกความฝันได้แม่นมาก ซึ่งโพสต์ก่อนหน้านี้ใหม่ได้เล่าความฝันไว้ว่า “แม่ๆ ฝันถึงในหลวง ร.9 แบบหุ่นขี้ผึ้ง ไม่รู้แปลว่าอะไร แต่รู้ว่าฝันถึงท่าน ก็น่าจะฝันดี สาธุ #เล่าให้ฟังเฉยๆ ค่ะ”

ซึ่งก็มีแฟนคลับ ตีเป็นเลขเด็ดหลายตัว ก่อนที่จะดวงเฮงพร้อมกันในวันนี้ (1 ก.ย.)
เมนูนำทาง เรื่อง
สาวอุดรฯ ถูกสอดไส้หวยเก่า เตรียมซื้อขนมให้หญิงสติไม่ดี เชื่อมาให้โชคสองผัวเมียหอบเงินแสนแก้บน “ไอ้ไข่” เผยเกือบชวดรางวัล เพราะลืมหวยไว้ใต้แผงปลาหมึก

ผู้รายงานข่าวแถลงการณ์ว่า นายหน่อย พร้อมด้วยนางแอ๊ป 2 สามีเมียราษฎรคูหาสวรรค์ ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อาชีพขายปลาหมึกย่างแผงลอย ได้นำเงินสดจำนวน 150,000 บาท พร้อมประทัดจำนวน 4 หมื่นนัด มาถวายต่อรูปปั้นอาตี๋สำเภาทอง ภายในศาลาอาตี๋สำเภาทอง-ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์ วัดใหม่สี่หมื่น ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นการแก้บนที่ตนทั้ง 2 คนได้มาจุดธูปขอพรจากอาตี๋สำเภาทอง ว่าถ้าถูกรางวัลใหญ่จะนำเงินก้อน เพื่อให้ร่วมสร้างศาลาประดิษฐานอาตี๋สำเภาทองหลังใหม่ พร้อมด้วยประทัด 4 หมื่นนัดมาจุดถวาย ซึ่งหลังผลการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตนได้รับโชคถูกรางวัลก้อนใหญ่ ในเวลาเดียวกันนี้ทั้ง 2 คนได้โชว์ สลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 89 อีกจำนวนหลายใบ ซึ่งถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวเช่นเดียวกัน โดยสลากชุดดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วตนเองลืมซุกเอาไว้ใต้แผงที่จำหน่ายปลาหมึกย่าง โชคดีที่ไม่หล่นหายไป

นายหน่อย และ นางแอ๊ป เล่าให้ฟังว่า ตนยังอยู่ในอาการตื่นเต้นภายหลังที่โชคดีถูกรางวัลจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 31 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งตนทั้ง 2 คนได้มาขอทางเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น เพื่อให้ขายปลาหมึกย่างนำรายได้มาเลี้ยงชีพ โดยก่อนวันหวยออกตนทั้ง 2 คนได้พูดคุยกันว่า รองไปขอพรจากอาตี๋สำเภาทองดูบ้าง เพราะว่าทีนักแสวงโชคจากทั่วสารทิศเดินทางมาขอโชคลาภและได้สำใจกันมาต่อเนื่อง ซึ่งตนทั้ง 2 คนเพื่อให้จะมีโชคกับเขาบ้าง เลยเดินไปจุดธูปและขอพรจากอาตี๋สำเภาทอง ว่างวดนี้ขอให้ตนทั้ง 2 คนมีโชคมีลาภขอให้ถูกรางวัล หากถูกรางวัลใหญ่จะนำเงินมาถวายเพื่อให้ร่วมสร้างศาลาอาตี๋สำเภาทอง และจุดประทัด 4 หมื่นนัดถวาย และภายหลังที่ผลการออกรางวัล ปรากฏประกาศเลข 999997 และ 89 วินาทีนั้นตนทั้ง 2 คนได้มองหน้ากัน และขนลุกไปหมดทั้งตัว พร้อมกับจับมือกันด้วยอาการดีใจและตื่นเต้น พร้อมด้วยประกาศแจกปลากมึกย่างที่ตนขายให้กับเด็กๆวัด และ พ่อค้าแม่ค้าขายล็อตเตอรี่กินกันฟรีๆ ทั้งทันที

ทั้งคู่ยังเล่าอีกว่า เกือบเสียสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย 89 อีกจำนวนหลายใบ ด้วยเหตุว่านางแอ๊ปซึ่งเป็นเมีย ซื้อไว้และซุกไว้ที่ใต้แผงขายของและลืมด้วยเหตุว่าวุ่นกับการขายของ โดยเมื่อ 2 วันก่อนได้เก็บร้านจู่ๆ มีสลากหล่นตกที่พื้นขณะเก็บแผงลอยเพื่อให้ที่จะกลับบ้าน จึงนำมาตรวจปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัวหมายเลข 89 อีกหลายใบ โดยหลังจากนี้จะนำไปขึ้นเงิน

และวันนี้ตนทั้ง 2 คนได้ นำเงินสดจำนวน 150,000 บาท ที่ได้ร่วมกับเพื่อให้นๆ นำมาถวายต่ออาตี๋สำเภาทอง โดยมอบให้นายภวัต ประมงค์กิจ ซึ่งอาจารย์ซินแส เป็นตัวแทนของเทพเจ้าอาตี๋สำเภาทอง เพื่อให้มอบให้กับทางเจ้าอาวาสวัดใหม่สี่หมื่น ในการสมทบทุนสร้างอาคารที่ประดิษฐานอาตี๋สำเภาทองหลังใหม่ พร้อมด้วยได้นำประทัดจำนวน 4 หมื่นนัดไปจุดถวาย ตามคำที่ได้บนบานสานกล่าวเอาไว้

นายกฤษเรศ เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาจุดประทัด 2 แสนนัด แก้บนไอ้ไข่ 3 นคร เนื่องมาจาก ก่อนหน้านี้ตนเองได้เดินทางมาวัดสว่างอารมณ์ เพื่อให้ขอพรกับไอ้ไข่ 3 นคร เพราะในช่วงโควิด-19 ธุรกิจหยุดชะงัก ส่งออกไม่ได้ แทบเอาตัวไม่รอด จึงหาที่พึ่งทางใจ ปรากฏเห็นข่าวมีคนได้โชคลาภอย่างมากจากไอ้ไข่ และกลับมาแก้บน จึงเดินทางมากราบไหว้ขอพรบ้าง ซึ่งหลังจากนั้น ธุรกิจตนก็เริ่มเดินได้ ต่างประเทศทำสัญญาให้ส่งสินค้าให้ พาร์ทเนอร์ก็มาขอร่วมทุน จึงเชื่อว่า เป็นเพราะ “ไอ้ไข่” หลังจากเซ็นสัญญากับต่างประเทศได้แล้ว จึงรีบนำประทัดมาจุดแก้บน

ดังนี้ในช่วงที่มีการจุดประทัด ก็มีคนที่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด มาขอดูเลขบนผ้าปลายประทัด ซึ่งนายกฤษเรศ ได้หยิบออกมาโชว์ให้ดู เป็นเลข 128 และ 69 ก่อนตะโกนบอกราษฎรด้วยว่า ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนที่ตนโชคดี ทำให้เลขที่เกี่ยวเนื่องกัน ถูกซื้อไปจนเกลี้ยงแผงลอตเตอรี่ชายหนุ่มนักธุรกิจ ชาว กทม. จุดประทัด 2 แสนนัด แก้บน “ไอ้ไข่” วัดสว่างอารมณ์ หลังสมหวังในเรื่องธุรกิจ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ พร้อมโชว์เลขเด็ด แบ่งกันโชคดี
ที่วัดสว่างอารมณ์ (แคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นักข่าวกล่าวว่า นายกฤษเรศ สุวรรณจินดา อายุ 44 ปี ชาว กทม. พร้อมครอบครัว เดินทางมาจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ 3 นคร หลังจากประสบผลสำเร็จในเรื่องธุรกิจค้าส่งสินค้าออกต่างประเทศ

นายกฤษเรศ เปิดเผยว่า วันนี้ได้เดินทางมาจุดประทัด 2 แสนนัด แก้บนไอ้ไข่ 3 นคร เนื่องจากว่า ก่อนหน้านี้ตนเองได้เดินทางมาวัดสว่างอารมณ์ เพื่อให้ขอพรกับไอ้ไข่ 3 นคร เพราะในช่วงโควิด-19 ธุรกิจหยุดชะงัก ส่งออกไม่ได้ แทบเอาตัวไม่รอด จึงหาที่พึ่งทางใจ ปรากฏเห็นข่าวมีคนได้โชคลาภอย่างมากจากไอ้ไข่ และกลับมาแก้บน จึงเดินทางมากราบไหว้ขอพรบ้าง ซึ่งหลังจากนั้น ธุรกิจตนก็เริ่มเดินได้ ต่างประเทศทำสัญญาให้ส่งสินค้าให้ พาร์ทเนอร์ก็มาขอร่วมทุน จึงเชื่อว่า เป็นเพราะ “ไอ้ไข่” หลังจากเซ็นสัญญากับต่างประเทศได้แล้ว จึงรีบนำประทัดมาจุดแก้บน

ดังนี้ในช่วงที่มีการจุดประทัด ก็มีคนที่มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด มาขอดูเลขบนผ้าปลายประทัด ซึ่งนายกฤษเรศ ได้หยิบออกมาโชว์ให้ดู เป็นเลข 128 และ 69 ก่อนตะโกนบอกราษฎรด้วยว่า ขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนที่ตนโชคดี ทำให้เลขที่

Categories
ชื่อมงคล,

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 17-23 กุมภาพันธ์ 2557 ภาคต่อ8

          ธุรกิจ การงาน  Eight of Cups ถ้าต้องทำอะไรที่ไม่ชอบ ไม่มีความสุข ก็อดทนไปก่อนค่ะ ยากจะหวังหาอะไรสมบูรณ์แบบในช่วงนี้ได้ คุณยังต้องใช้เวลาในการรอคอย การพยายามจัดการสิ่งต่าง ๆ ไปทีละนิดละน้อย ที่สำคัญคืออย่าประมาท ชะล่าใจกับเวลา

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Queen of Wands การต้องอยู่ร่วมกับคนที่เจ้ากี้เจ้าการมาก เก็บรายละเอียดถี่ถ้วน (เช่น หัวหน้า เจ้านาย แม่ หรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิง) และการที่ตัวคุณเองสูญเสียอำนาจบางอย่าง พูดอะไรไปไม่มีใครฟัง

 

          คำแนะนำพิเศษ Seven of Cups หยุดมองหาสิ่งที่ไม่มีตรงหน้าคุณ ไม่ว่าจะเป็นความรักในอุดมคติ การเมืองในอุดมคติ ชีวิตในอดุมคติ ฯลฯ อะไรก็ตาม ที่เป็นความฝันสวยงามเกินไป หวนกลับมาหาข้อเท็จจริง ยอมรับความจริง อยู่กับมันให้ได้ อย่างที่มันเป็น อย่างที่คุณเป็น อย่างมากก็พบกันครึ่งทาง คุณไม่มีทางได้อะไรสมบูรณ์แบบ 100% แต่คนอื่น ๆ ก็เช่นกัน

 

  ราศีมังกร Capricorn (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในอาทิตย์นี้ Queen of Cups ความรู้สึกลึกล้ำในใจ สิ่งที่ไม่อาจจะพูดกับใครได้เรื่อยเปื่อย คุณอาจตกในห้วงรักเหวลึก หรือมีความทุกข์แอบแฝง สิ่งที่ทำลงไปแล้วไม่มีใครเข้าใจคุณเลย

 

          ความรัก ความสัมพันธ์ Page of Cups ช่วงเวลาเริ่มต้นของความสัมพันธ์ คุณอาจมีความรักครั้งใหม่ พบคนถูกใจ มีโอกาสที่จะสานต่อ หรือหวนกลับมาคืนดีกันใหม่ ประเด็นสำคัญคือ จะไม่มีอะไรหมดลงลงแค่นี้ ทุกอย่างยังต้องการการเรียนรู้ การดูใจ การพิสูจน์ด้วยเวลา

 

          สถานการณ์การเงิน Two of Pentacles หมุนหน่อยค่ะ ท่าทางจะต้องวุ่น ๆ หน่อยล่ะ แต่ถ้าเป็นการใช้เครดิต การกู้ยืม ก็จะผ่านได้ราบรื่น การเงินจะดีในอนาคต แต่ยังไม่ใช่ขณะนี้ ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นระยะเหน็ดเหนื่อยมาก แต่จะผ่านไปได้

 

          ธุรกิจ การงาน  Two of Wands มีนิมิตหมายในทางที่ดี การได้คู่คิดที่ปรึกษา หุ้นส่วนที่ลงตัว ตลอดจนการได้ทำงานที่ตนเองรัก มีความถนัดเป็นพิเศษ หากมองหางานในช่วงนี้จะมีข่าวดี

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Ace of Wands กิจกรรมใหม่ ๆ หรือการเข้าสมัครงานใหม่ แม้จะมีทิศทางที่ดีรออยู่ แต่ก็อยู่ที่ว่า บันไดก้าวแรก หรือจุดตั้งต้น คุณทำอะไร

 

Categories
ชื่อมงคล,

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 13-19 มกราคม 2557

  พบกันเป็นประจำ 🙂 เช็กดวงชะตาราศีกัน สำหรับคนที่รู้ลัคนาของตนเอง (การผูกดวงโดยใช้เวลาตกฟาก) สามารถอ่านได้ทั้งราศีและลัคนา

 

  ราศีเมษ Aries (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Death อาจจะมีบางสิ่งจบลง หรือสิ้นสุดในไม่ช้านี้ หรือสิ่งนั้นมาถึงคุณแล้วจะโดยรู้สึกตัวหรือเปล่ารู้สึกตัวก็ตาม เรื่องที่เกิดขึ้นอาจทำให้คุณต้อง ตัดขาดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างน้อยที่สุดก็คือการตัดใจ แต่นี่เป็นสัญญาณที่ดีต่อการเริ่มใหม่ในขั้นตอนต่อไป

 

          ความรัก ความข้องเกี่ยว Ace of Wands มีสิ่งดี ๆ ที่เกิดขึ้นต่อเพราะความเกี่ยวพัน อาจเป็นงานที่สร้างสรรค์และมีอนาคตที่ดี หรือมีจุดเริ่มทางธุรกิจการงานระหว่างคุณกับบุคคลอันเป็นที่รัก คู่แต่งงานคู่ครองเกื้อหนุนการงานให้ก้าวหน้า

 

          สภาวะการเงิน Ace of Cups อิ่มเต็มและบริบูรณ์ สวนกระแสใครต่อใครเชียวล่ะ หากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหาร เครื่องดื่ม ยิ่งถือว่าเฮง บางคนได้ใช้เงินกับที่อยู่อาศัย ชีวิตในครัวเรือน เป็นสุขอย่างมาก

  

          ธุรกิจ การงาน Three of Wands จะมีการเดินทาง หรือได้พบปะผู้คนในแวดวงใหม่ ๆ มีสายสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องไปในอนาคต อาจได้จับธุรกิจซึ่งไม่เคยทำมาก่อนและมีโอกาสที่ดี

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Nine of Cups ความเกี่ยวพันซ้อนซ่อนเร้น เรื่องที่ต้องปิดเอาไว้หลังม่าน ระวังการถูกแบล็กเมล์หรือความลับเปิดเผยโดยไม่เต็มใจ

 

          คำแนะนำพิเศษ Four of Swords เหนื่อยนักก็พักบ้าง อย่าลืมชาร์จแบตให้กับตัวเอง ถ้ามีสัญญาณไม่ดีเรื่องสุขภาพ รีบปรึกษาแพทย์

 

  ราศีพฤษภ Taurus (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Ten of Swords ถือว่ามีคราวเคราะห์เผ่านาหาคุณได้ง่ายมาก เรื่องบางเรื่องคุณไม่ได้ทำอะไรเลยก็ยังซวย ป็นช่วงที่หากเกี่ยวพันกับคนหมู่มาก แม้แต่พี่น้องมิตรพี่น้อง ให้ระมัดระวังสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดี

 

          ความรัก ความเกี่ยวพัน Eight of Swords เป็นช่วงๆที่ไม่สู้ดี มีปัญหาอย่างมากเกิดขึ้นได้ ไม่ว่าคุณจะทำไหมทำอะไรก็ตาม อยู่ดี ๆ ก็เจอเรื่องแย่โถมเข้าใส่ ความรักความเกี่ยวพันนำความทุกข์มาให้ แม้ไม่มีใครตั้งมั่นเลย

Categories
ชื่อมงคล,

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 ภาคต่อ8

         Two of Wands คุณจะเป็นเพื่อให้นกันได้ ปรึกษาหารือกันได้ ความเชื่อมโยงในเชิงธุรกิจการงาน การช่วยเหลือเกื้อกูล ความเป็นมิตร จะคงอยู่ แต่ความรักในทางยก้สาวอาจลดความสำคัญลงไป

 

 Q คุณ Paul ขอถามเรื่องงานครับ กำลังหางานทำใหม่ จะมีโอกาสที่ดีไหมครับขณะนี้

 

         Four of Cups อยู่กับการตัดสินใจและความชัดเจนของคุณ ไพ่บอกว่าคุณมีความลังเลหลายอย่าง อาจเป็นตัวแปรของอุปสรรค โอกาสนั้นจะมีอยู่เสมอ แต่คุณจะพอใจไหม

 

 Q คุณ Or ความรักของสาวราศีกุมภ์กับชายหนุ่มราศีมังกรที่มีแฟนอยู่แล้ว จะสมหวังไหม

 

         Eight of Swords โอกาสจะสมหวังค่อนข้างยากค่ะ มีความไม่พร้อม และตัวเค้าก็ไม่น่าจะพ้นพันธนาการเดิมมาได้ สภาวะยังปิดอยู่ทุกทาง

 

 Q คุณ Nok ความรักของสาวราศีกุมภ์ กับชายหนุ่มราศีเมษอนาคตจะเป็นยังไง ปัจจุบันคบมา 7 เดือนกว่าแล้ว สาวกุมภ์มีบุตรสาวติดมาอยู่แล้ว อนาคตจะมีกันอยู่ไหม

 

         The High Priestess ความเกี่ยวเนื่องนี้ดูมีความซับซ้อนอยู่? เป็นสภาพการณ์ที่ไม่เปิดเผยไหมคะ หรือว่ายังไม่สะดวกที่จะเปิดเผยกับบุคคลทั่วไป? อนาคตยังไม่แน่ๆ ขึ้นอยู่กับการตกลงใจของตัวคุณเอง มีเรื่องให้ต้องประเมินอย่างหนัก และต้องใช้สัญชาตญาณตัวเองเข้าไปจับมาก ๆ ด้วย

 

 Q คุณ Fo ดแวดวงงานเป็นอย่างไร จะมีดวงเปลี่ยนงานอีกไหมคะ

 

         Nine of Wands มีเกณฑ์ที่จะไม่พอใจกับงานในปัจจุบัน แต่โอกาสจะโยกย้ายครั้งใหม่ยังยากอยู่ อาจจะไปสู่จุดไม่แฮปปี้กับการทำงานอีกที แต่บางเรื่องจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของเจ้าชะตาด้วย

 

 Q คุณ Rat ธุรกิจปีนี้และปีหน้าจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้กำลังอยู่ช่วงเริ่ม

 

         Two of Cups คุณได้ไพ่ที่ดีมากค่ะ แสดงถึงงานที่คุณรักและเป็นสุข มีความหวังกับมัน มีหุ้นส่วนทีมงานหรือSystemที่พอดีในระดับหนึ่ง เป็นจุดเริ่มที่ดี และคุณจะแฮปปี้กับสิ่งที่คาดหวัง ก็แค่ก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีตลอดไป 100% นะคะ (ธรรมดาของการงาน)

 

Categories
ชื่อมงคล,

ดูดวงไพ่ยิปซี 12 ราศี ประจำวันที่ 16-22 กันยายน 2556 ภาคต่อ2

คุณไม่มีความอดทนจะรับฟังอีกข้าง และคุณยังเป็นตัวอันตรายมากเมื่อโดนขัดใจ

 

  ราศีเมษ Aries (13 เม.ย. – 13 พ.ค.)

  

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ The Devil ระวังเรื่องสัมพันธ์ลับ สัมพันธ์ร้อน ต้องถามว่าคุณมีความเกี่ยวพันที่ซับซ้อนซ่อนเร้นไหม หรือถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนที่ไม่อาจปลดได้ อาจกำลังก้าวสู่ภาวะที่ไม่อาจรู้ว่าจะนำอะไรมาให้ชีวิตในภายภาคหน้า แต่ก็ยั้งใจไม่อยู่

 

          ความรัก ความเชื่อมโยง Three of Swords ถึงจะมีช่วงหวานชื่น แต่ก็ระวังการสมุทราะเบาะแว้งให้ดีค่ะ การใช้อารมณ์ต่อกัน ไม่ว่าจะรักกันเพียงไร จะมีเรื่องหงุดหงิดเกิดขึ้นง่าย ๆ และบ่อยเสียด้วย

 

          สภาวะการเงิน Temperance สภาวะไม่แน่ๆเอาเสียเลย อะไร ๆ ก็หักเหได้ตลอดเวลา ต้องจัดสมดุลรายรับรายจ่ายให้ได้ คุณอาจไม่ลำบากอะไรมาก แต่อยู่บนความเสี่ยงไม่ใช่เล่น

 

          ธุรกิจ การงาน Ace of Wands ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้มาก เดี๋ยวนี้จะเป็นจังหวะดีในเรื่องงาน มีโอกาสได้แสดงความสามารถ มีงานใหม่ ๆ หรือแผนการดี ๆ ที่สร้างความกระตือรือร้นให้ การสมัครสอบ การแข่งขัน จะได้รับข่าวดี

 

          คำเตือนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้น Page of Wands เรื่องทำให้คุณไม่ค่อยสบายใจนัก ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือการร่วมงานกับผู้อายุน้อยกว่า อยู่ตำแหน่งลูกน้องลูกจ้าง จะทำให้คุณปวดหัวได้ง่าย

 

          คำแนะนำพิเศษ The Tower เรื่องไม่คาดฝันที่เกิดกับคุณ อาจเป็นสิ่งที่พาคุณไปสู่เรื่องใหม่ที่ดีมากกว่าเดิม หรือเป็นจุดหักเหครั้งสำคัญ กรณีมีการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านเรือน หรือพบสิ่งแตกหักเสียหาย ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ได้แก้ไขแต่เนิ่น ๆ ดีมากกว่าไปพบปัญหาใหญ่ในภายหลัง

 

  ราศีพฤษภ Taurus (14 พ.ค. – 13 มิ.ย.)

 

          เรื่องสำคัญของคุณในสัปดาห์นี้ Five of Swords เซ็ง ผิดหวัง คุณอาจต้องจำใจยอมแพ้ต่อบางเรื่องราว หันหลังจากใครบางคน หรือขอยกเลิกอะไร ๆ ไปก่อนด้วยความรำคาญเหนื่อยหน่าย เป็นช่วงๆที่มีแต่เรื่องไม่สมใจอยาก

 

          ความรัก ความเกี่ยวพัน Eight of Wands ความข้องเกี่ยวมีความก้าวหน้า แต่ก็ใช่ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่น ๆ ในชีวิต การงาน ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ก็มีผลเกี่ยวเนื่องกัน อาจไม่ค่อยมีเวลาให้กัน หรือว่างไม่ตรงกันก็ได้